The Art of Impact

2015 - 2016 | Temporary fund to support impactful art projects.
The Art of Impact was the stimulation and research programme for art projects with social impact of the Ministry of Education, Culture and Science and the six national public culture funds. Tabo Goudswaard was appointed as intendant and was responsible for the selection and supervision of existing art projects that, with the support of The Art of Impact, were enabled to deepen, broaden and make their activities more visible. These were art projects that had a clear impact on a social theme or issue. The Art of Impact was aimed at exploring, strengthening and making more visible the relationship between art and society. The Ministry of Education, Culture and Science made 7 million euros available for this purpose for the duration of two years.

The Art of Impact was het stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen.
Tabo Goudswaard werd aangesteld als intendant en was verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van bestaande kunstprojecten die met ondersteuning van The Art of Impact in staat werden gesteld hun activiteiten te verdiepen, verbreden en beter zichtbaar te maken. Dit waren kunstprojecten die een duidelijke impact hadden op een maatschappelijk thema of vraagstuk.
The Art of Impact was erop gericht de relatie tussen kunst en maatschappij te verkennen, versterken en beter zichtbaar te maken. Het ministerie van OCW stelde hiervoor voor de duur van twee jaar 7 miljoen euro beschikbaar.


In collaboration with: The Art of Impact is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds.
Publicity:
De Volkskrant, De Correspondent, NRC.